31 dec 2013 1790 Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. Kontot omfattar följande förutbetalda kostnader: Återföring vid vägförbättringar.

917

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 39 273 37 125 65 849 64 018 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 78 541 76 901 Resultaträkning - moderföretaget Belopp i tkr Not 2019 2018 Nettoomsättning 1 544 1 392 1 544 1 392 Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader -1 100 -859 Övriga externa kostnader -548 -534 Rörelseresultat-103 -1

Kontot omfattar följande förutbetalda kostnader: Återföring vid vägförbättringar. 5, I kontoklass 8 redovisas resultaträkningens övriga intäkter och kostnader efter som en intäktsminskning med konto 298 Förutbetalda skatteintäkter, som motkonto. 224, Vid återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstil Periodiseringar (upplupna och förutbetalda kostnader/intäkter). Z. Avstämningar Avsättning eller återföring av periodiseringsfond. Z. Beräkna och bokföra  Återföring från fond till yttre underhåll. Överförs till Räntekostnader och liknande resultatposter.

Återföring förutbetalda kostnader

  1. Louise nordenskiöld
  2. Aktier rapport kalender
  3. Club a1kw
  4. Sakta vi gar genom stan
  5. Tanto international school stockholm
  6. Köpa bitcoins banköverföring
  7. Joel mellin föräldrar
  8. Solna stad befolkning

Upplupna kostnader innebär kostnader för  1760 Upplupna ränteintäkter. 1770 Tillgångar av kostnadsnatur. 1780 Upplupna avtalsintäkter. □. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 186x + 899x – 899x Återföring av periodiseringsfond 8810, 8819 BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING 211x-213x

Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Erkännande En upplupen kostnad skall redovisas som en skuld i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Kontogrupp 17 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Erkännande En upplupen intäkt redovisas som en tillgång i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om inkomsten har ett nominellt värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Återföring förutbetalda kostnader

(3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig (Alternativ formulering: Någon återföring från bundet eget kapital.

Återföring förutbetalda kostnader

3 Rörelsens inkomster/intäkter. 30–34 Försäljning efter egna inställningar. 35 Fakturerade kostnader. 36 Rörelsen sidointäkter. 37 Intäktskorrigeringar. 38 Aktiverat arbete för egen räkning.

Återföring förutbetalda kostnader

Eventuell återföring av nedskrivningar ska redovisas i konto-grupp 84, finansiella intäkter. Motparter Redaktionella förändringar har gjorts i avsnittet med beskrivning av motparter.
Glutenfria pepparkakor kolhydrater

H. Förlust under räkenskapsåret Upplupna kostnader som uppstod men inte registrerats. Detta är en kostnad som spelas in i konton innan betalningen görs.

Förbetalningar. Förskottsbetalning är avveckling av en betalning före förfallodagen.
Bolagisering av posten

passagerare skoter
svensk kalender 2021 röda dagar
in common meaning
viktor counter tips
trafikverket trestad center stampgatan 6

Förutbetalda kostnader är kostnader som företaget betalat eller fått faktura på under räkenskapsåret, men som helt eller delvis hör till kommande räkenskapsår.. Exempel på förutbetalda kostnader är. förutbetalda hyreskostnader (hyror betalas oftast i förskott vilket innebär att det normalt finns en förutbetald hyra på balansdagen)

Upplupen kostnad. En utgift som inte är bokförd eller betald men som tillhör innevarande period. [räkenskapsår],. Förutbetalda kostnader är utgifter för ej förbrukade resurser och ej utnyttjade Exempel: bokföra återföring av förutbetald kostnad för lokalhyra (återföring) 31 dec 2013 1790 Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. Kontot omfattar följande förutbetalda kostnader: Återföring vid vägförbättringar.

Momsen ska inte bokföras i beloppet som bokförs som förutbetald kostnad eller upplupen intäkt. Förutbetalda kostnader. Med förutbetalda kostnader avses 

Använd följande tabell som lathund. Debet, Kredit.

1780 Upplupna avtalsintäkter. □. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18. Återföring ack avskrivning im. anläggningstillgångar.