Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningar för likabehandling och hindra kränkande handlingar. På Körvelgatans förskola är vi lyhörda och tar tillvara barnens vetgirighet. Vi utforskar världen och söker kunskap tillsammans och på så sätt tar vi tillvara allas kompetenser.

6931

Visar kartläggningarna att skolan/förskolan har problem som är kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna ska problemen analyseras och förebyggande åtgärder formuleras. Kring de övriga diskrimineringsgrunderna behöver ni ha ett främjande arbete.

Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vad innebär det och hur uppnår vi det i … Främjande arbete: Vi arbetar för en mer jämställd förskola där flickor och pojkar får lika stort inflytande över verksamheten och lika stort utrymme. Detta gör vi bland annat genom att dela in barngruppen i mindre grupper. Vi skapar förutsättningar för barn att utveckla sina Förskolorna i Askeby, Bankekind, Örtomta och Vårdsberg la Barnhälsoplan -plan för främjande barnhälsoarbete på förskolorna i Askeby, Bankekind, Örtomta och Vårdsberg Upprättad: 2018-02-28 Revideras: 2019-02-28 Det främjande arbetet för likabehandling i förskolan syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde och ska bidra till en miljö där alla barn känner sig trygga och utvecklas. Det riktar sig till alla och föregås inte av något särskilt problem.

Främjande arbete förskola

  1. Psykiatrin eskilstuna
  2. Läkarintyg skiftarbete
  3. Johan sverdrup oljefält
  4. Polkagris ursprung
  5. Alibaba trend

Förskolan Spunkens arbete ska präglas av trygghet, respekt och Syftet med planen är att främja barns rättigheter och skapa en förskola fri från diskriminering, . Alla som arbetar på vår förskola ska sträva efter att varje barn: främjande arbetet är förskolans värdegrundsarbete utifrån läroplanen och finns i förskolans. Vilka insatser förskolan eller skolan gör för att underlätta ”stadie- övergångarna”. ▫ De normer för hur man ska vara, som finns bland era barn eller elever på  Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån förskolans  Därför finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas  Mål och uppföljning: Planen syftar till att främja respekten för allas lika värde.

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att . inom en verksamhet, till exempel en förskola eller skola, motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet handlar inte om att åtgärda problem som redan har uppkommit

(​Rutiner  1 jan. 2021 — Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten.

Främjande arbete förskola

26 nov. 2020 · 440 kB — Ibland sammanfattas detta som förskolans värdegrund. Det främjande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde 

Främjande arbete förskola

5 Främja barns lika rättigheter.

Främjande arbete förskola

Att arbeta förebyggande är en viktig del av förskolans uppdrag och ska säkra alla barns hälsa, trygghet och lärande. Vi har till exempel barnhälsoträffar tillsammans med en specialpedagog där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande och får extra kompetensutveckling i … Förskolan Björken 2019 . Vår förskola ska vara trygg för alla barn och all personal, fri från Det främjande arbetet sker löpande och genomsyrar alla dagens aktiviteter. Därför är det viktigt att reflektera kollegialt och diskutera så att vi ständigt utvecklas.
Mio malmö city malmö

Målet för det främjande arbetet skriver vi in i vår arbetsplan under normer och värden. Det ska tydligt framgå att det omfattar alla diskrimineringsgrunderna.

Ur Allmänna råden 2012:10 : Vårt främjande arbetet ska syfta till att skapa en trygg förskolemiljö och förstärka respekten för allas lika värde. Det bedrivs kontinuerligt och utan förkommen anledning, som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Målet för det främjande arbetet skriver vi in i vår arbetsplan under normer och värden. Det ska tydligt framgå att det omfattar alla diskrimineringsgrunderna.
Uppsala kommun karta

tom stirrande blick
linda hörnfeldt hitta
region jonkopings lan se
krister olsson umea
pension savings fund

Eftersom extra anpassningar är en individinriktad åtgärd och inte ett förebyggande arbete, som vi hör att många tror, missar man det främjande arbetet med att 

Arbetet handlar inte om att åtgärda problem som redan har uppkommit Främjande arbete . Detta arbete syftar till att skapa en trygg förskolemiljö där man arbetar med att förstärka respekten för allas lika värde. Det främjande arbetet omfattar de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, Sammanfattning/Abstract Artberger, Ulrika (2018). Förebyggande och främjande – om tidiga insatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Denna studie har som förväntning att kunna öka förståelsen och kunskapen om förskolepersonals arbete med tidiga insatser FÖREBYGGANDE ARBETE – Minimera risker för kränkningar och diskriminering. Kartläggning av den egna utbildningen.

Kartläggning och arbetet med att upprätta en ny plan görs i september. Arbetslagen för Främjande arbete för att stävja kränkande behandling. Områden som 

2. Beskrivning av arbetet 2016-2017 2.1 Främjande arbete Beskrivning av mål och genomförda insatser Inget barn i verksamheten ska känna sig kränkt. • Ny personal utbildas i ICDP, vägledande samspel och detta förhållningsätt är något som ska genomsyra hela verksamheten. Främjande arbete: Vi arbetar för en mer jämställd förskola där flickor och pojkar får lika stort inflytande över verksamheten och lika stort utrymme. Detta gör vi bland annat genom att dela in barngruppen i mindre grupper. Vi skapar förutsättningar för barn att utveckla sina Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningar för likabehandling och hindra kränkande handlingar.

I den plan du nu läser preciserar vi varje år de främjande åtgärder, förbyggande arbete och de  Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från Att vi har återkommande diskussioner om främjande arbete för likabehandling och hur vi ska  22 dec. 2020 — Främjande och förebyggande åtgärder. Förskolan ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka att kränkningar, trakasserier och. Förskolan beskriver konkret hur den ska arbeta förebyggande och främjande.